Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Kategorie
Akcesoria
Aktualności
Aktualności i media
Biznes i finanse
Gastronomia
Internet
Katalog stron
Medycyna estetyczna
Motoryzacja
Oprogramowanie
Serwery
Serwis informacyjny
Usługi pogrzebowe
Zdrowie i uroda

 Polityka prywatności


Ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego katalogu.
 • §1. DEFINICJE
  1. Serwis – oznacza serwis internetowy zlokalizowany pod adresem https://quicksearch.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi drogą elektroniczną.
  2. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis.
  3. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Serwisu takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP, dane o lokalizacji.
  4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  5. Rozporządzenie lub RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (określane popularnie jako RODO z angielskiego GDPR – General Data Protection Regulation) – to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  6. Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu, opublikowany na stronie quicksearch.pl/regulamin.
 • §2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, podane podczas korzystania z naszego Serwisu jest Brainbox, Śląska C53 Gdynia. Możesz się z nami skontaktować poprzez formularz kontaktowy (dostępny na stronie quicksearch.pl/kontakt).
 • §3. POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas rejestracji konta, a także później, w związku z korzystaniem z naszego Serwisu. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których musimy przestrzegać.
 • §4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Korzystając z naszego Serwisu masz pewność, że Twoje Dane wprowadzone do naszego systemu są w pełni bezpieczne i należycie chronione oraz są przetwarzane zgodnie z wymogami RODO. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Serwer Serwisu znajduje się w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i jest zarządzany wyłącznie przez Administratora Serwisu.
 • §5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
  Nie udostępniamy Twoich danych osobowych innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami, jeżeli zwrócą się do nas w związku z realizowanymi przez nich zadaniami. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jeśli korzystasz z płatnych usług naszego Serwisu, Twoje dane osobowe (adres email) mogą być udostępnione podmiotom wspierającym nas w świadczeniu tych usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze.
 • §6. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa lub przewidziany w naszych wewnętrznych regulacjach. Twoje dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku korzystania z naszego Serwisu do momentu kiedy posiadasz zarejestrowane konto w naszym Serwisie lub do momentu gdy nie posiadasz zarejestrowanego konta, ale korzystasz z oferowanych przez nas usług. Dodatkowe kryteria ustalania czasu przetwarzania danych dla określonych celów zostały opisane w dalszej części Polityki Prywatności.
 • §7. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI
  W związku z przetwarzaniem przez nasz Serwis Twoich danych osobowych, przysługują Ci poniższe uprawnienia, które możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, korzystając z właściwych zakładek w Serwisie lub kontaktując się z administratorem danych osobowych naszego Serwisu. Wszystkie otrzymane zgłoszenia potraktowane będą ze szczególną uwagą oraz zrealizowane w możliwie najkrótszym czasie.
  1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
  4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych.
 • §8. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Przetwarzamy Twoje dane w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności oraz regulaminie naszego Serwisu. Zgodnie z rozporządzeniem RODO przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. W ramach świadczenia naszych usług, Twoje dane przetwarzane są wyłącznie w przypadku posiadania przez nas jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z naszych usług występują podstawy opisane poniżej.
  1. Niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której jesteś stroną – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin danej usługi. Jeśli zatem zawieramy z Tobą umowę o realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej usługi. W przypadku, gdy zakładasz u nas konto, to umowa o dostarczenie tego konta upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do jego zapewnienia (np. danych podanych przez Ciebie w profilu tego konta). Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zapewnić Ci usługi, a Ty nie mógłbyś z niej korzystać.
  2. Niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do Twojego konta nie loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług. W przypadku tej podstawy prawnej należy wymienić również przetwarzanie danych w celu zabezpieczenia roszczeń. W celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń możemy przetwarzać niektóre podane przez Ciebie dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane dotyczące korzystania z naszych usług (jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług) oraz inne dane, które będą niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, jego egzekucji oraz obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.
  3. Jeżeli korzystasz z naszych usług płatnych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczeń, np. wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rozliczeniowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie prawnego obowiązku ciążącego na administratorze np. wystawienia faktury). Dane w tym zakresie będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów. Ponadto wszystkie wystawione dokumenty księgowe, np. faktury, uwzględniane są w prowadzonej przez Serwis dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą w tym zakresie przetwarzane przez okres czasu, wymagany przez przepisy prawa.
  4. W naszym Serwisie wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone). Cookies pozwalają nam m.in. na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszego Serwisu (dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika), zapamiętania indywidualnych preferencji Użytkownika, a także mogą być wykorzystywane do celów marketingowych, statystycznych, analitycznych. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie i przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika (może to jednak prowadzić do ograniczenia działania niektórych funkcji Serwisu). Więcej informacji o plikach cookies znajduje w naszej Polityce cookies dostępnej na stronie quicksearch.pl/polityka_cookies.
 • §9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności, wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na powyższej stronie.